Autogiro

Gäller fr.o.m. 2022-02-02

1. Villkorens ändamål och tillämpning

Dessa bestämmelser gäller för VL:s autogiro och reglerar frågor som kan uppkomma mellan VL och dess kunder rörande autogiro. Med autogiro menas ett löpande avtal mellan VL och kund avseende betalning och användning av autogiro.

2. Autogiro

Autogiro kan tecknas av personer som är folkbokförda i Sverige. Autogiro tecknas genom att fylla i VL:s blankett ”Betala med autogiro”. Kunden blir på så sätt registrerad i VL:s kundregister. För kunder under 18 år krävs målsmans underskrift.

VL behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. En autogirokund samtycker till att VL sparar uppgifterna inklusive personnummer i VL:s kundregister och använder dessa för att administrera VL:s kort.

En autogirokund kan därmed spärra förlorat eller byta ut trasigt kort.  Autogiro gäller från och med vald startmånad. Autogirot startar den första i varje månad och beställningen ska vara VL tillhanda senast den 15:e i månaden innan kortet ska börja gälla.

Tecknat autogiroavtal löper på till dess att kunden själv väljer att säga upp avtalet med VL, i enlighet med punkt 5 nedan. För varje 12-månadersperiod gäller att kunden betalar fullt månadspris för månad 1–10, och får nästföljande två månader utan kostnad.

För varje ny period som kunden har betalat 10 månader erhålls ytterligare två månader utan kostnad. I samband med varje ny 12-månadersperiod justeras priset automatiskt enligt då gällande prislista.

Det innebär att kunden erhåller en prisgaranti för varje påbörjad 12-månadersperiod, under förutsättning att kunden inte ändrar produkten eller sträckan. Aktuella priser finns tillgängliga på vl.se.

En autogirokund åtar sig att omgående informera VL om namnbyte, adressändring, byte av god man och byte av bankkonto. Ändring av bankkonto ska meddelas av kunden till både banken och VL.

En autogirokund kan utan särskild avgift ändra kortets geografiska omfattning eller byta från en korttyp till en annan. En sådan ändring får ske en gång under varje 12-månadersperiod och ska vara VL tillhanda senast den
15:e i månaden innan denna ska träda i kraft. Den nyvalda produktens aktuella pris vid tidpunkten för förändringen gäller för resterande månader av den påbörjade 12-månadersperioden.

VL reserverar sig för eventuella förändringar av zonindelning och administrativa avgifter.

VL förbehåller sig rätten att i skälig omfattning ändra dessa villkor.

3. Betalning

Kunden betalar månadsvis i förskott genom en automatisk överföring från kundens bankkonto. Betalning sker den sista bankdagen varje månad och avser giltighet från och med den första dagen i kommande månad.

Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen skickas en påminnelse med faktura på aktuellt belopp till kund. Betalas inte denna faktura inom utsatt tid spärrar VL kortet och autogirot avslutas.

Ärendet går även vidare till inkasso. Om ärendet har gått till inkasso kan ny ansökan göras först efter två år.

4. Tappa-bort-garanti

En autogirokund har tappa-bort-garanti på sitt kort. Förlorar kunden sitt kort ska VL kontaktas så snart som möjligt. Det förlorade kortet spärras och VL skickar ut ett nytt kort till kunden. VL ersätter inga kostnader för resor kunden gör från det att kortet tappats tills det att kunden får sitt nya kort.

5. Avsluta

En autogirokund kan när som helst, utan att ange särskild orsak, säga upp sitt autogiroavtal med VL. Autogirot upphör det månadsskifte som infaller närmast efter det att kunden sagt upp sitt autogiro.

Kund som vill avsluta sitt autogiro måste meddela VL skriftligen senast den 15:e i månaden innan. Kortet kommer då att spärras från och
med den första i kommande månad.

Möjligheten att få två månader utan kostnad är förbrukad om kunden säger upp autogirot innan den tionde månadsbetalningen är gjord inom pågående 12-månadersperiod.

För att bli autogirokund igen och få ett nytt kort måste en ny beställning göras.

Kund kan inte göra uppehåll eller ”frysa” (göra paus i) sitt autogiro.

VL har rätt att säga upp autogirot till närmast följande månadsskifte om:

  • överföring från kunds konto till VL via autogiro i enskilt fall eller generellt inte godkänns eller medges.
  • betalning av aktuellt belopp på förfallodagen inte överförs till VL via autogiro och detta inte beror på omständighet på VL:s sida.
  • kund bryter mot VL:s köpvillkor.

6. Övrigt

Genom tecknande av autogiro medger kund att:

  • De uppgifter som lämnas på medgivarblanketten kommer att föras in i ett för verksamheten upprättat register (samtycke enligt Personuppgiftslagen §12).
  • Kunden kan när som helst återkalla medgivande beträffande användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte (reklamspärr).