Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

Gäller från och med december 2017

1. Inledande bestämmelser

A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid de väderskydd/busskurer som marknadsförs av Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland. Försäljare är VL-Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland nedan benämnt VL.

B. VL förbehåller sig rätten att anvisa ett antal företag för produktion av reklam i och på bussar för att säkerställa att form och kvalitet motsvarar de förutsättningar som finns på aktuella fordon. Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar inte för det arbete som dessa företag utför.

C. I de fall VL förmedlat kontakt mellan Kunden och reklambyrå ansvarar VL inte för det arbete som utförs av reklambyrån.

D. Pris för reklamen beräknas enligt aktuell fast prislista publicerad på vl.se eller genom offert.

Annonsören har rätt att för egen kostnad anlita annat tryckeri men står då för allt ansvar att materialet är anpassat i format och material för annonsering på VL:s bussar och på VL:s väderskydd. VL tillhandahåller inga generella formatmallar.

2. Bokning av reklamutrymme

A. Orderbekräftelse och offert

Bokning av reklamutrymme ska ske skriftligen. Analogt reklamutrymme inne i bussarna säljs om veckovisa perioder, torsdag till onsdag. Analogt reklamutrymme utanpå bussarna säljs i huvudsak i perioder om 28 dagar, torsdag till onsdag.

Digitalt annonsutrymme inne i bussarna säljs i flexibla och anpassade annonsperioder. Perioderna benämns med veckonummer, där numreringen avser det veckonummer då reklamen monteras. Reklamen monteras upp natten till torsdagen under den vecka den aktuella reklamperioden påbörjas samt monteras ned natten till torsdagen den vecka reklamperioden avslutas.

För produkter som annonseras på analogt reklamutrymme utanpå bussarna sker montage under en period av fem arbetsdagar innan den aktuella reklamperioden påbörjas.

Reklamperioden räknas dock först från torsdagsmorgonen när den aktuella reklamperioden inleds. En bokning är bindande när VL översänt skriftlig orderbekräftelse till kunden. Kunden ska framställa eventuella invändningar mot orderbekräftelse senast inom åtta dagar från mottagandet av orderbekräftelsen. Orderbekräftelse ska innehålla uppgift om produktgrupp, antalet objekt, format, reklamperiod och totalpris.

B. Avbokning

Kunden har rätt att avboka reklamutrymme på följande villkor:

Avbokning ska ske skriftligen och anses ha skett den dag den mottagits av Kollektivtrafik-förvaltningen. En avbokning ska ske senast 30 dagar före reklamperiodens början, och måste avse samtliga reklamutrymmen som bokats vid ett och samma tillfälle. Om avbokningen sker senare ska Kunden betala full ersättning motsvarande det totala pris som överenskommits för kampanjen och som angivits på översänd skriftlig orderbekräftelse.

3. Tillhandahållande av material

A. Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att affischer och annat reklammaterial uppfyller de krav som ställs av VL. De, av VL rekommenderade tryckerierna, har alltid tillgång till de senaste uppdaterade kraven.

I det fall annonsören önskar anlita annan än de av VL anvisade tryckerierna ansvarar annonsören själv för att reklamen har rätt format samt att materialet inte negativt påverkar fordonens och busskurens beskaffenhet. Alla eventuella återställningskostnader på grund av felaktigt använt material svarar annonsören för.

B. Materialleverans

Affischer, annat reklammaterial och eventuellt erforderligt täckpapper tillhandahålls av kunden och ingår inte i priset om detta inte uttryckligen angivits i orderbekräftelsen.

Kunden ska lämna tydliga anvisningar (skisser) om hur uppsättning ska ske. Affischer och annan materiel ska, om inte annan överenskommelse träffats, på Kundens bekostnad levereras till VL:s expedition eller annan adress som VL anger.

Leveransen ska ske senast 5 arbetsdagar före reklamperiodens början om inte annat skriftligen överenskommits. Levereras inte material i tid kan inte VL garantera att Kundens reklam monteras enligt överenskommelse. Vid försenat material kan det dröja upp till en vecka innan materialet är monterat om förutsättning finns.

Digitalt reklammaterial för publicering på VL:s skärmar i bussarna ska vara VL tillhanda senast 3 arbetsdagar före reklamperiodens början om inte annat skriftligen överenskommits. Levereras inte material i tid garanterar inte VL att Kundens reklam publiceras enligt överenskommelse. Materialet ska levereras färdigt och klart i något av de format som finns angivna i orderbekräftelsen.

Senast eller samtidigt med att kunden levererar tryckoriginal till tryckeriet ska en pdf på aktuell reklam skickas till VL; detta som underlag för bedömning av att innehållet lever upp till de krav som ställs enligt dessa allmänna villkor. Även om VL bedömt såväl analogt som digitalt material som lämpligt, kan beslut om dess lämplighet omprövas på grund av inhämtade uppgifter från tredje part. Kunden är alltid ansvarig för att reklamen är att betrakta som lämplig enligt svensk lagstiftning.

C. Reservupplagor

Vid affischering under en period om högst 14 dagar ska kunden, förutom bokad nettoupplaga, leverera en reservupplaga uppgående till 10 % av nettoupplagan för att möjliggöra underhåll av affischeringen.  För reklamperioder överstigande 14 dagar ska Kunden tillhandahålla den reservupplaga som VL begär.

För reklam i och på bussar gäller de reservupplagor som VL anger i orderbekräftelsen.

Eventuell överbliven affisch- eller skyltupplaga kasseras av VL i och med reklamperiodens utgång, såvida inte Kunden senast vid reklamperiodens början begärt att återfå sådant material. Har materialet inte avhämtats av kunden senast en vecka från reklamperiodens utgång har VL rätt att kassera detta oavsett om Kunden begärt att återfå materialet.

D. Utebliven eller försenad materialleverans

VL har rätt till betalning inom avtalad tid även om Kunden inte levererar reklammaterialet eller detta levereras för sent.

4. Uppsättning av material m.m.

A. Uppsättning m.m.

Uppsättning av affischer eller skyltar ska ombesörjas av VL eller den part som VL anlitar. Totalpriset för en reklamperiod inkluderar en uppklistring eller uppsättning, om inte annat framgår av orderbekräftelsen.

Begär Kunden omklistring, påklistring eller omskyltning av annat skäl än felaktigheter i uppsättningen, har VL rätt till ersättning för sådant arbete enligt VL:s vid tiden gällande prislista.  

Överklistring/omskyltning sker efter reklamperiodens slut. Om parterna kommit överens om att överklistring/omskyltning ska påbörjas omedelbart efter reklamperiodens slut är VL skyldig att verkställa densamma.

B. Ansvar för felaktig uppsättning

Om VL inte sätter upp Kundens reklammaterial eller sätter upp den felaktigt har Kunden rätt till kompensation. Kompensationen utgår genom att Kunden erhåller reklamutrymme hos VL till ett värde som högst uppgår till Kundens hyra under reklamperioden för de felaktiga objekten.

C. Rätt att ta fordon ur trafik utan ersättning

VL lämnar inte någon garanti för att bussarna är i trafik varje dag. VL har rätt att ta bussarna ur trafik två dagar per månad för service och underhåll utan att kompensation utgår. Om en buss som folierats utvändigt tagits ur trafik längre period än två dagar erhåller Kunden kompensation i form av förlängd kampanjperiod med lika många dagar som en buss inte varit i trafik, dvs redan från första dagen. För övriga format utgår ingen kompensation.

D. Reklam för konkurrerande verksamhet

Kunden är införstådd med att reklamutbud som konkurrerar med Kunden kan förekomma på reklamutrymmen i anslutning till de utrymmen som Kunden bokat.

5. Skötsel och underhåll

VL ansvarar för att reklamen hålls i prydligt skick genom att snarast möjligt, med användande av erhållen reservupplaga, byta ut eller laga skadade affischer eller skyltar.

Om VL brister i fullgörandet av sina skyldigheter enligt denna punkt har Kunden rätt till skälig kompensation för det uppkomna felet. Kompensationen utgår genom att Kunden erhåller reklamutrymme hos VL till ett värde som högst uppgår till det värde som motsvarar Kundens hyra under reklamperioden för de felaktiga objekten. Ersättning ges endast i form av att VL tillhandahåller reklamutrymme för motsvarande belopp.

6. Kundens ansvar för reklamens innehåll

Kundens reklambudskap får inte strida mot svensk lag, Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter. Det får heller inte förekomma reklam för tobak, alkoholhaltiga drycker, reklam som riktar sig mot barn, reklam för spel som saknar tillstånd att bedriva spel i Sverige enligt lotterilagen, eller reklam som riktar sig mot VL:s verksamhet.

Reklambudskap som riskerar att upplevas som trafikfarligt, riskerar att uppfattas som stötande av resenärer eller negativt påverka VL:s, eller av VL anlitad entreprenörs personal, kan nekas publicering i VL:s annonsutrymmen.

Kunden ska ersätta VL för alla avgifter, skadestånd eller andra kostnader som VL drabbas av om Kundens reklambudskap strider mot tillämpliga lagar, regler eller innebär intrång i tredje mans rätt. Kundens skyldighet enligt denna bestämmelse gäller även reklammaterial som VL i förväg granskat utan att framställa invändningar emot.

Om bokat reklamutrymme inte kan nyttjas av kunden på grund av att denne inte informerat sig om eller beaktat tillämpliga lagar och regler för reklamens innehåll, har VL ändå rätt till full ersättning för reklamutrymmet.

7. Åsiktsannonsering och politisk reklam

Reklam där avsändaren är ett politiskt parti är inte tillåten.

Åsiktsannonsering tillåts inte från och med tolv veckor innan valdag i val till kommun, region, riksdag eller EU-val. Med åsiktsannonser menas annonser som har till syfte att främja en sak, idé eller ideologi, religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor. Åsiktsannonsering delas upp i två delar; reklam för hjälporganisationer och övrig åsiktsannonsering, ingen del av åsiktsannonsering tillåts innan ovanstående val.

Vid åsiktsannonsering ska avsändaren vara tydlig och anges på reklamen. Hjälporganisationer ska inneha ett 90-konto som tydligt anges i reklamen.

8. Etiskt råd

VL har möjlighet att sammankalla ett etiskt råd bestående av tjänstemän från VL samt från trafikbolaget Svealandstrafiken. Det etiska rådet har i uppgift att överpröva beslut från VL där annonsör nekats publicering av reklambudskap med hänvisning till budskapets utformning, eller där VL nekat kunder från att köpa reklam på de av VL marknadsförda reklamytorna.

De ska även kunna överpröva beslut om att reklambudskap monterats ned. Etiska rådet ska som grund för sina beslut luta sig på svensk lag, Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter. Hänsyn ska även tas till om aktuell reklam riskerar att upplevas som trafikfarlig, riskera att uppfattas som stötande av resenär eller negativt påverka VL:s, eller av VL anlitad entreprenörs personal. Det etiska rådet sammankallas i följande fall:

1) Företag eller organisation som nekas att annonsera på VL:s annonsutrymmen har rätt att inom 10 arbetsdagar från nekande, skriftligen begära överprövning av frågan i det etiska rådet.

2) Företag eller organisation som annonserar på VL:s annonsutrymmen har rätt att skriftligen begära överprövning i det etiska rådet i de fall deras reklambudskap har monterats ned med hänvisning till de allmänna villkoren. Begäran ska ha inkommit senast 10 arbetsdagar från det att vetskapen om nedmonteringen kommit annonsören till känna. Det åligger VL att skriftligen informera annonsören i det fall reklamen monterats ned.

3) Ledamöter av Kollektivtrafiknämnden har rätt att när som helst skriftligen begära att etiska rådet sammankallas inom 10 arbetsdagar för att avgöra fråga gällande aktuellt reklambudskap som är publicerat, eller gällande fråga av mer principiell karaktär beskriven under punkt 6 Kundens ansvar för reklamens innehåll.

4) Det etiska rådet kan även sammankallas för att vara rådgivande part till VL:s eller av VL anlitad entreprenörs personal gällande tolkning av frågor av mer principiell karaktär rörande reklam på och i bussarna samt på väderskydd i Västmanland som avhandlas under punkt 6 Kundens ansvar för reklamens innehåll.

I de fall skriftlig begäran om att överprövning från det etiska rådet har inkommit ska det etiska rådet återkomma med beslut i den aktuella frågan skyndsamt, dock senast inom 20 arbetsdagar från det att begäran inkommit.

9. Ansvarsbegränsning

VL:s ansvar för brister i samband med uppsättning m.m. är särskilt reglerat i detta avtal.

Därutöver är VL:s ersättningsansvar begränsat till ersättning för direkt skada motsvarande ett belopp maximalt uppgående till den avtalade ersättningen för den aktuella upplåtelsen eller tjänsten. Indirekt skada, såsom utebliven vinst, följdförluster eller liknande ersätts inte såvida skadan inte uppkommit på grund av VL:s grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande.

VL är befriat från skadeståndsansvar och andra påföljder om fullgörande av åtagande enligt detta avtal förhindras eller försvåras av ett hinder utanför VL:s kontroll såsom strejk, lockout, extrema väderleksförhållanden, energi- och råvarubrist, ingripande av myndighet eller annan liknande omständighet.

Om kunden vill göra gällande brist enligt detta avtal ska kunden lämna VL meddelande därom utan dröjsmål. Kunden får inte åberopa brister senare än 30 dagar efter att den reklamperiod som bristen hänför sig till är slut.

10. Betalning

Fakturering för reklamutrymme sker den sista arbetsdagen före den avtalade reklamperiodens första dag. VL förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning.

Betalning ska vara VL tillhanda 30 dagar efter fakturadatum om inget annat överenskommits. Detta gäller även vid reklamutrymme som är bokad för lång tid.

Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta i enlighet med gällande räntelag.

11. Tvister

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras av den tingsrätt där VL svarar i tvistemål.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal.