Personuppgifter

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Region Västmanland (organisationsnummer 232100–0172), där Kollektivtrafikförvaltningen och VL är en del, är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar där regionen bestämmer ändamål och medel för behandlingen. Det betyder att Region Västmanland är ansvarig för all behandling som sker av personuppgifter inom regionens verksamhet, oavsett om denna sker inom ramen för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, forskning eller kultur.

All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Vi har kamerabevakning på VL:s kundcenter. Personuppgiftansvarig är Region Västmanland och du kan läsa mer om hanteringen av personuppgifter på regionvastmanland.se/om-personuppgifter.

Så skyddar vi dina uppgifter

Kollektivtrafikförvaltningen och VL värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får VL dina uppgifter

När du använder dig av VL:s tjänster innebär det att du lämnar någon form av information till oss. Till exempel när du köper biljett i appen, laddar ditt resekort på vl.se, registrerar dig på Mina sidor på vl.se, deltar i tävlingar eller kampanjer, ansöker om förseningsersättning eller kontaktar vår kundtjänst via mejl eller telefon.

Ibland händer det också att VL får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från din kommun, Transportstyrelsen, SPAR eller andra offentliga källor, i syfte att användas för till exempel kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Exempel på uppgifter vi hanterar

Det kan vara till exempel namn, mejladress, telefonnummer, köp- och resehistorik, eller betalningsinformation. Det kan också handla om annan information du har lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra skyldigheter mot dig.

Så använder vi dina uppgifter

VL har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna utföra vårt arbete för att hjälpa dig, om du har accepterat ett avtal eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. VL kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan VL behöva ditt samtycke eller ett avtal för att behandla dina personuppgifter. I de fall du lämnar ditt samtycke eller accepterar avtalsvillkor kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till. Detta gäller till exempel när du accepterar villkor för Mina sidor, villkor för kampanjer eller lämnar samtycke vid användandet av tjänster på vl.se.

Om du har lämnat ditt samtycke till att Region Västmanland och VL får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket.

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service:

  • Vi administrerar och genomför ditt köp av biljett.
  • Vi hanterar och administrerar dina frågor till VL:s kundtjänst.
  • Vi hanterar ditt konto på vl.se och i VL-appen.

För att ge dig relevant information och erbjudanden:

  • Vi administrerar ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.

För att utveckla kollektivtrafiken och den anropsstyrda trafiken:

  • Vi för statistik i syfte att utveckla VL:s tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt.
  • Vi gör frivilliga marknadsundersökningar och enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.

För att göra kontroller:

  • Vid köp online behöver vi bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern.
  • Vi förhindrar missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
  • Vi kontrollerar din biljetts giltighet och skriver vid behov ut en tilläggsavgift.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av VL och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi kan också behöva göra det för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför VL. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (till exempel trafikföretag) om det krävs för att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster, biljettförsäljning, annan nödvändig tjänst eller utreda trafikhändelser i ditt intresse.

VL lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som VL måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med hanteringen. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering och gallring.

Dina rättigheter

Registerutdrag

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter. Eftersom det även finns särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar så påverkas dessa rättigheter på olika sätt, rättigheter är därför inte absoluta. Det här betyder att Region Västmanland och VL kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om ifall Region Västmanland, Kollektivtrafikförvaltningen och VL behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Region Västmanland och VL behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Vill du begära att få ett registerutdrag som enbart gäller VL ber vi dig skriva ett undertecknat brev där du anger personnummer samt fullständigt namn och adress, och posta detta till:

Svaret på din begäran skickas inom 30 dagar och alltid till din folkbokföringsadress för att undvika att uppgifter sprids till fel person.

Om du vill begära ett registerutdrag som gäller hela Region Västmanland inklusive VL, få ditt registerutdrag i digitalt format (vilket är en ny rättighet inom GDPR) eller om du har frågor om behandlingen av personuppgifter ska du kontakta Region Västmanlands dataskyddsombud. Det gör du antingen via mejl dataskyddsombudet@regionvastmanland.se eller via telefon 021-17 65 69.

Rättningar

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras. För dig som har Mina sidor på vl.se rekommenderar vi dig att logga in och göra ändringarna själv. Om du inte har något konto och vill begära en rättning eller komplettering som endast gäller VL ber vi dig skriva ett undertecknat brev där du anger personnummer, fullständigt namn och adress, samt det du önskar rätta eller komplettera och posta detta till:

Radering, begränsning, invändning och överföring

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Region Västmanland och VL i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format.

Vill du begära att få dina uppgifter raderade och det enbart gäller VL ber vi dig skriva ett undertecknat brev där du förklarar att du vill bli raderad samt anger personnummer, fullständigt namn och adress, och posta detta till:

Svaret på din begäran skickas inom 30 dagar och alltid till din folkbokföringsadress för att undvika att uppgifter sprids till fel person.

Om du vill begära att få dina uppgifter raderade för hela Region Västmanland, inklusive VL, kontaktar du Region Västmanlands dataskyddsombud, antingen via mejl dataskyddsombudet@regionvastmanland.se eller via telefon 021-17 65 69.

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Region Västmanland kan visa att den rättsliga grunden allmänt intresse är tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har lämnat ditt samtycke till att Region Västmanland och/eller VL får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket.

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Överföring till tredje land

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Betalningslösning i VL-appen

När du köper biljett i VL-appen är det Klarna AB som hanterar betalningar via faktura. Betalningar via betalkort eller Swish hanteras av respektive bank. Om du vill läsa mer om Klarnas behandling av personuppgifter i samband med köp i VL-appen kan du göra det på Klarnas webbplats, klarna.se.

Cookies

VL:s webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Du kan läsa mer på vl.se/cookies.

För dig som vill veta mer

Om du har generella frågor kring hur dina personuppgifter behandlas vänder du dig till Region Västmanland. Du kan också kontakta regionens dataskyddsombud, antingen via mejl dataskyddsombudet@regionvastmanland.se eller via telefon 021-17 65 69.

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.